Informācijas saistības

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar prasībām no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā “VDAR”.

Jūsu personas datu administrators ir RP TradeGroup Sp z o.o. ar bāzes adresi Krakova 30-554, ul. Closed 10/1, ierakstīts Valsts tiesu reģistra Sabiedrību reģistrā ar KRS numuru 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. Varat sazināties ar mums:

– nosūtot vēstuli uz šo adresi: Kraków 30-554, at ul. Closed 10/1 (ar anotāciju “VDAR”),

– pa e-pastu: office@babylonplast.com,

– pa telefonu: +48 513 446 487,

Datu pārzinis ir atbildīgs par sniegto personas datu drošību un to apstrādi saskaņā ar likumu.

Mēs izmantosim jūsu personas datus šiem mērķiem:
1. Lai noslēgtu un izpildītu līgumu, tostarp nodrošinātu pareizu pakalpojumu kvalitāti (juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — “līguma izpilde”,
2. RP TradeGroup Sp z o.o. ar bāzes adresi Kraków 30-554, at ul. Closed 10/1, juridisko saistību izpildei, piemēram, rēķinu izrakstīšanai un glabāšanai vai atbildēšanai uz sūdzībām (juridiskais pamats — VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — “juridiskais pienākums”,
3. Prasījumu celšanai saskaņā ar līgumu (juridiskais pamats — VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) — “likumīgas intereses”,
4. Pašu pakalpojumu mārketingam līguma darbības laikā (juridiskais pamats — VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) — “likumīgas intereses”, ja piekrītat datu izmantošanai šim nolūkam (juridiskais pamats — VDAR 6. panta 1. sadaļas a) apakšpunkts) — “piekrišana”.

Mēs izmantosim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš aprakstīto mērķu sasniegšanai. Atkarībā no juridiskā pamatojuma tas būs attiecīgi:

– Līguma darbības laiks, ,
– Juridisko saistību izpildes periods un laiks, ko nosaka likums par datu glabāšanu, piemēram, nodokļu regulējumi,
– Laiks, pēc kura prasībām saskaņā ar līgumu ir ilguma ierobežojums,
– Laiks līdz piekrišanas atsaukšanai.

Jūs varat iesniegt pieteikumu mūsu uzņēmumam par:

– Piekļuvi personas datiem (informācija par apstrādājamajiem personas datiem un datu kopija),
– Datu labošanu, ja tie ir nepareizi,
– Datu pārsūtīšanu VDAR noteiktajos gadījumos,

– Personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.

Neatkarīgi no iepriekš minētajām tiesībām jūs varat jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi, ja datu izmantošanas tiesiskais pamats ir leģitīmas intereses. Pēc pieprasījuma pieņemšanas šajā jautājumā mums ir pienākums pārtraukt datu apstrādi šim nolūkam.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja (PUODO) prezidentam, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde ir pretrunā likumam.

Sniegto piekrišanu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos var atsaukt jebkurā laikā.

Ievērojot visas datu drošības garantijas, jūsu dati var tikt nodoti (papildus Datu administratora pilnvarotām personām) citām personām, tostarp personām, kas tos apstrādā mūsu vārdā, piemēram, tehnisko pakalpojumu sniedzēji un organizācijas, kuras sniedz mums konsultāciju pakalpojumus; citi administratori, piemēram, kurjeri.

Jūsu dati netiks pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.