RODO

CETTE CLAUSE COUVRE LES INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES PAR RP TRADEGROUP SP Z.O.O DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ À CRACOVIE 30-554, À UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059, W SPOSÓB CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO ZAUTOMATYZOWANY ORAZ W SPOSÓB INNY NIŻ ZAUTOMATYZOWANY DANYCH OSOBOWYCH STANOWIĄCYCH LUB MAJĄCYCH STANOWIĆ CZĘŚĆ ZBIORU DANYCH, WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), DALEJ ZWANYM „RODO”. KLAUZULA ADRESOWANA JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH, BĘDĄCYCH KONTRAHENTAMI LUB POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELAMI, PRACOWNIKAMI LUB OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU PRZEZ OKREŚLONE PODMIOTY LUB INNEGO RODZAJU INTERESARIUSZAMI I KORESPONDENTAMI PRZEDSIĘBIORCY.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST RP TRADEGROUP SP Z.O.O Z SIEDZIBĄ W KRAKÓW 30-554, PRZY UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 000079336, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

– LISTOWNIE NA ADRES: KRAKÓW 30-554, PRZY UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5 (Z DOPISKIEM „RODO”)

– PRZEZ E-MAIL: [email protected] 

– TELEFONICZNIE: +48 513 446 487

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH „PRZEDSTAWICIELI” (M.IN. PRACOWNIKÓW, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DANY PODMIOT/OSOBĘ, W TYM PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU LUB UDZIELANIA INFORMACJI, BĄDŹ WYKONANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ) NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTÓW:
 • KONTRAHENTÓW LUB POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW PRZEDSIĘBIORCY,
 • JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB PRAWNYCH/FIZYCZNYCH LUB INNEGO RODZAJU PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ UMOWA,
 • PODMIOTÓW Z OTOCZENIA BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORCY,
 • INNEGO RODZAJU PODMIOTÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE,
 • DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, BĘDĄCYCH KORESPONDENTAMI WE WŁASNEJ SPRAWIE, INNYMI NIŻ AKTUALNI LUB POTENCJALNI KONTRAHENCI.
 1. JEŻELI JEST PANI/PAN „PRZEDSTAWICIELEM” LUB OSOBĄ, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZYM PKT II POWYŻEJ, PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO, W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH LUB NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO, TO JEST W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW, POLEGAJĄCYCH NA PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A TO, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI DANEGO PRZYPADKU, M.IN. W CELU:
 • KOMUNIKACJI ORAZ OBSŁUGI KORESPONDENCJI,
 • NAWIĄZANIA, BĄDŹ UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY,
 • PRZEDSTAWIENIA OFERTY, BĄDŹ ROZPATRZENIA OTRZYMANEJ OFERTY LUB W INNY SPOSÓB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY,
 • ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW,
 • ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ UMOWY ZAWARTEJ Z KONTRAHENTEM,
 • OBIEGU DOKUMENTÓW,
 • DOKONANIA WYMAGANYCH CZYNNOŚCI PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI, W TYM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
 • USTALENIA LUB DOCHODZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, BĄDŹ OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI.
 1. JEŚLI DANYCH OSOBOWYCH NIE POZYSKALIŚMY BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, TO POCHODZĄ ONE OD PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO PANI/PAN DZIAŁA LUB STRONY UMOWY ZAWARTEJ Z PRZEDSIĘBIORCĄ, BĄDŹ TEŻ Z POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH REJESTRÓW/BAZ DANYCH, W TYM KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB STRON INTERNETOWYCH.

W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, MOŻEMY PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH: PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYZNANE PRZEZ ORGANY PUBLICZNE, ELEKTRONICZNE DANE IDENTYFIKACYJNE I LOKALIZACYJNE, DANE ADRESOWE, DANE KONTAKTOWE (ADRES E-MAIL, NR TELEFONU), DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZATRUDNIENIA I ZAJMOWANEGO STANOWISKA LUB PEŁNIONEJ FUNKCJI, POSIADANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, BĄDŹ TEŻ INNE DANE PRZEKAZANE PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU ZE WSPÓŁPRACĄ LUB KONTAKTEM.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU PRZEDSIĘBIORCY BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DO MOMENTU JEGO USTANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA CZAS NIEZBĘDNY DO ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NA WYPADEK PRAWNEJ POTRZEBY WYKAZANIA FAKTÓW LUB DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA POTENCJALNYCH ROSZCZEŃ.
 2. ODBIORCAMI DANYCH MOGĄ BYĆ:
 • OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ NAS DO PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH,
 • INNE PODMIOTY, JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, ABYŚMY MOGLI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZEPISÓW PRAWA, W TYM NALEŻYCIE WYKONAĆ USŁUGĘ, BĄDŹ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM UPRAWNIEŃ,
 • PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE, BANKI, UBEZPIECZYCIELE, DORADCY PODATKOWI, KANCELARIE PRAWNE,
 • PODMIOTY, KTÓRYM ZLECILIŚMY USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH,
 • SĄDY I ORGANY PUBLICZNE, KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY LUB UPOWAŻNIONY UDOSTĘPNIĆ PANI/PANA DANE.
 1. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKU ZAJŚCIA OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W ART. 17 RODO, PRAWO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 18 RODO, PRAWO DO PRZENOSZENIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY LUB ZGODY, PRAWO SPRZECIWU ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 2. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW.
 3. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELU W JAKIM DANE TE SĄ PRZETWARZANE. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM.
 4. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM DO PROFILOWANIA.
 5. NIE PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANYCH POZA TEREN UE/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KONTRAHENTAMI LUB POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI

 1. JEŻELI JEST PANI/PAN NASZYM KONTRAHENTEM LUB POTENCJALNYM KONTRAHENTEM, PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW LUB W CELU WYKONANIA UMOWY LUB NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH PRAWA, W TYM PODATKOWYCH LUB ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW, POLEGAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIU NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI DANEGO PRZYPADKU, W CELACH:
 • KOMUNIKACJI ORAZ OBSŁUGI KORESPONDENCJI,
 • NAWIĄZANIA, BĄDŹ UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY,
 • PRZEDSTAWIENIA OFERTY, BĄDŹ ROZPATRZENIA OTRZYMANEJ OFERTY LUB W INNY SPOSÓB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY,
 • ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW,
 • ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ UMOWY ZAWARTEJ Z KONTRAHENTEM,
 • OBIEGU DOKUMENTÓW,
 • DOKONANIA WYMAGANYCH CZYNNOŚCI PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI, W TYM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
 • USTALENIA LUB DOCHODZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, BĄDŹ OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI.
 1. JEŚLI PANI/PANA DANYCH NIE POZYSKALIŚMY BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, TO DANE TE POCHODZĄ Z POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH REJESTRÓW/BAZ DANYCH, W TYM KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB STRON INTERNETOWYCH. W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, MOŻEMY PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH: PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYZNANE PRZEZ ORGANY PUBLICZNE, FINANSOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, ELEKTRONICZNE DANE IDENTYFIKACYJNE I LOKALIZACYJNE, DANE ADRESOWE, DANE KONTAKTOWE (ADRES E-MAIL, NR TELEFONU), DANE DOTYCZĄCE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, BĄDŹ TEŻ INNE DANE PRZEKAZANE NAM W ZWIĄZKU ZE WSPÓŁPRACĄ LUB KONTAKTEM.
 2. PANI/PANA DANE POZYSKANE W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY PRZECHOWYWAĆ BĘDZIEMY DO KOŃCA OKRESU PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH, DANE PRZETWARZANE W NASZYM PRAWNIE UZASADNIONYM INTERESIE DO MOMENTU JEGO USTANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA CZAS NIEZBĘDNY DO ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NA WYPADEK PRAWNEJ POTRZEBY WYKAZANIA FAKTÓW LUB DO CZASU PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, ZAŚ DANE PRZETWARZANE W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO PRZEZ OKRES WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW PRAWA.
 3. ODBIORCAMI DANYCH MOGĄ BYĆ:
 • OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ NAS DO PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH,
 • INNE PODMIOTY, JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, ABYŚMY MOGLI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZEPISÓW PRAWA, W TYM NALEŻYCIE WYKONAĆ USŁUGĘ, BĄDŹ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM UPRAWNIEŃ,
 • PODMIOTY ŚWIADCZĄCE M.IN. USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE, BANKI, UBEZPIECZYCIELE, DORADCY PODATKOWI, KANCELARIE PRAWNE,
 • PODMIOTY, KTÓRYM ZLECILIŚMY USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH,
 • SĄDY I ORGANY PUBLICZNE, KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY LUB UPOWAŻNIONY UDOSTĘPNIĆ PANI/PANA DANE.
 1. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA LUB UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKU ZAJŚCIA OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W ART. 17 RODO, PRAWO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 18 RODO, PRAWO DO PRZENOSZENIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY LUB ZGODY, PRAWO SPRZECIWU ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 2. PRZYSŁUGUJE PANU/PANI PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW.
 3. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELU W JAKIM DANE TE SĄ PRZETWARZANE. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM.
 4. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM DO PROFILOWANIA.
 5. NIE PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANYCH POZA TEREN UE/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.