GDPR

Diese Klausel umfasst Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die RP TRADEGROUP SP Z.O.O mit Sitz in Krakau, 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, eingetragen im Unternehmensregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059, vollständig oder teilweise automatisiert und auf andere als automatisierte Weise personenbezogene Daten, die oder die Teil einer Datenmenge sind, die gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine Datenschutzverordnung), im Folgenden „DSGVO“ genannt, erforderlich sind. Die Klausel richtet sich an natürliche Personen, die Geschäftspartner oder potenzielle Geschäftspartner des Unternehmers, Vertreter, Mitarbeiter oder von bestimmten Einheiten oder anderen Stakeholdern und Korrespondenten des Unternehmers bezeichnet sind.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST RP TRADEGROUP SP Z.O.O Z SIEDZIBĄ W KRAKÓW 30-554, PRZY UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 000079336, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

– LISTOWNIE NA ADRES: KRAKÓW 30-554, PRZY UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5 (Z DOPISKIEM „RODO”),

– PRZEZ E-MAIL: [email protected] ,

– TELEFONICZNIE: +48 513 446 487,

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH „PRZEDSTAWICIELI” (M.IN. PRACOWNIKÓW, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DANY PODMIOT/OSOBĘ, W TYM PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU LUB UDZIELANIA INFORMACJI, BĄDŹ WYKONANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ) NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTÓW:
 • KONTRAHENTÓW LUB POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW PRZEDSIĘBIORCY,
 • JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB PRAWNYCH/FIZYCZNYCH LUB INNEGO RODZAJU PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ NA INNEJ PODSTAWIE NIŻ UMOWA,
 • PODMIOTÓW Z OTOCZENIA BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORCY,
 • INNEGO RODZAJU PODMIOTÓW KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE,
 • DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, BĘDĄCYCH KORESPONDENTAMI WE WŁASNEJ SPRAWIE, INNYMI NIŻ AKTUALNI LUB POTENCJALNI KONTRAHENCI.
 1. JEŻELI JEST PANI/PAN „PRZEDSTAWICIELEM” LUB OSOBĄ, O KTÓREJ MOWA W NINIEJSZYM PKT II POWYŻEJ, PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO, W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH LUB NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO, TO JEST W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW, POLEGAJĄCYCH NA PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A TO, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI DANEGO PRZYPADKU, M.IN. W CELU:
 • KOMUNIKACJI ORAZ OBSŁUGI KORESPONDENCJI,
 • NAWIĄZANIA, BĄDŹ UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY,
 • PRZEDSTAWIENIA OFERTY, BĄDŹ ROZPATRZENIA OTRZYMANEJ OFERTY LUB W INNY SPOSÓB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY,
 • ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW,
 • ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ UMOWY ZAWARTEJ Z KONTRAHENTEM,
 • OBIEGU DOKUMENTÓW,
 • DOKONANIA WYMAGANYCH CZYNNOŚCI PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI, W TYM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
 • USTALENIA LUB DOCHODZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, BĄDŹ OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI.
 1. JEŚLI DANYCH OSOBOWYCH NIE POZYSKALIŚMY BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, TO POCHODZĄ ONE OD PODMIOTU, NA RZECZ KTÓREGO PANI/PAN DZIAŁA LUB STRONY UMOWY ZAWARTEJ Z PRZEDSIĘBIORCĄ, BĄDŹ TEŻ Z POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH REJESTRÓW/BAZ DANYCH, W TYM KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB STRON INTERNETOWYCH.

W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, MOŻEMY PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH: PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYZNANE PRZEZ ORGANY PUBLICZNE, ELEKTRONICZNE DANE IDENTYFIKACYJNE I LOKALIZACYJNE, DANE ADRESOWE, DANE KONTAKTOWE (ADRES E-MAIL, NR TELEFONU), DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZATRUDNIENIA I ZAJMOWANEGO STANOWISKA LUB PEŁNIONEJ FUNKCJI, POSIADANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, BĄDŹ TEŻ INNE DANE PRZEKAZANE PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU ZE WSPÓŁPRACĄ LUB KONTAKTEM.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU PRZEDSIĘBIORCY BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DO MOMENTU JEGO USTANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA CZAS NIEZBĘDNY DO ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NA WYPADEK PRAWNEJ POTRZEBY WYKAZANIA FAKTÓW LUB DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA POTENCJALNYCH ROSZCZEŃ.
 2. ODBIORCAMI DANYCH MOGĄ BYĆ:
 • OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ NAS DO PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH,
 • INNE PODMIOTY, JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, ABYŚMY MOGLI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZEPISÓW PRAWA, W TYM NALEŻYCIE WYKONAĆ USŁUGĘ, BĄDŹ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM UPRAWNIEŃ,
 • PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE, BANKI, UBEZPIECZYCIELE, DORADCY PODATKOWI, KANCELARIE PRAWNE,
 • PODMIOTY, KTÓRYM ZLECILIŚMY USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH,
 • SĄDY I ORGANY PUBLICZNE, KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY LUB UPOWAŻNIONY UDOSTĘPNIĆ PANI/PANA DANE.
 1. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA ORAZ UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKU ZAJŚCIA OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W ART. 17 RODO, PRAWO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 18 RODO, PRAWO DO PRZENOSZENIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY LUB ZGODY, PRAWO SPRZECIWU ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 2. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW.
 3. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELU W JAKIM DANE TE SĄ PRZETWARZANE. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM.
 4. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM DO PROFILOWANIA.
 5. NIE PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANYCH POZA TEREN UE/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KONTRAHENTAMI LUB POTENCJALNYMI KONTRAHENTAMI

 1. JEŻELI JEST PANI/PAN NASZYM KONTRAHENTEM LUB POTENCJALNYM KONTRAHENTEM, PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW LUB W CELU WYKONANIA UMOWY LUB NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH PRAWA, W TYM PODATKOWYCH LUB ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW, POLEGAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIU NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI DANEGO PRZYPADKU, W CELACH:
 • KOMUNIKACJI ORAZ OBSŁUGI KORESPONDENCJI,
 • NAWIĄZANIA, BĄDŹ UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY,
 • PRZEDSTAWIENIA OFERTY, BĄDŹ ROZPATRZENIA OTRZYMANEJ OFERTY LUB W INNY SPOSÓB NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY,
 • ZAWARCIA UMOWY ORAZ DOKONANIA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE, TAKICH JAK: NEGOCJACJE, WYMIANA DOKUMENTÓW,
 • ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ UMOWY ZAWARTEJ Z KONTRAHENTEM,
 • OBIEGU DOKUMENTÓW,
 • DOKONANIA WYMAGANYCH CZYNNOŚCI PRZED WŁAŚCIWYMI ORGANAMI, W TYM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
 • USTALENIA LUB DOCHODZENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, BĄDŹ OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI.
 1. JEŚLI PANI/PANA DANYCH NIE POZYSKALIŚMY BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, TO DANE TE POCHODZĄ Z POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH REJESTRÓW/BAZ DANYCH, W TYM KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ LUB STRON INTERNETOWYCH. W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ BEZPOŚREDNIO OD PANI/PANA, MOŻEMY PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH: PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, W TYM IMIĘ I NAZWISKO, DANE IDENTYFIKACYJNE PRZYZNANE PRZEZ ORGANY PUBLICZNE, FINANSOWE DANE IDENTYFIKACYJNE, ELEKTRONICZNE DANE IDENTYFIKACYJNE I LOKALIZACYJNE, DANE ADRESOWE, DANE KONTAKTOWE (ADRES E-MAIL, NR TELEFONU), DANE DOTYCZĄCE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, BĄDŹ TEŻ INNE DANE PRZEKAZANE NAM W ZWIĄZKU ZE WSPÓŁPRACĄ LUB KONTAKTEM.
 2. PANI/PANA DANE POZYSKANE W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY PRZECHOWYWAĆ BĘDZIEMY DO KOŃCA OKRESU PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH, DANE PRZETWARZANE W NASZYM PRAWNIE UZASADNIONYM INTERESIE DO MOMENTU JEGO USTANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA CZAS NIEZBĘDNY DO ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NA WYPADEK PRAWNEJ POTRZEBY WYKAZANIA FAKTÓW LUB DO CZASU PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ, ZAŚ DANE PRZETWARZANE W CELU WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO PRZEZ OKRES WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW PRAWA.
 3. ODBIORCAMI DANYCH MOGĄ BYĆ:
 • OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ NAS DO PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH,
 • INNE PODMIOTY, JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, ABYŚMY MOGLI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ZAWARTYCH UMÓW LUB PRZEPISÓW PRAWA, W TYM NALEŻYCIE WYKONAĆ USŁUGĘ, BĄDŹ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH NAM UPRAWNIEŃ,
 • PODMIOTY ŚWIADCZĄCE M.IN. USŁUGI POCZTOWE I KURIERSKIE, BANKI, UBEZPIECZYCIELE, DORADCY PODATKOWI, KANCELARIE PRAWNE,
 • PODMIOTY, KTÓRYM ZLECILIŚMY USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH,
 • SĄDY I ORGANY PUBLICZNE, KTÓRYM PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBOWIĄZANY LUB UPOWAŻNIONY UDOSTĘPNIĆ PANI/PANA DANE.
 1. PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA SPROSTOWANIA LUB UZUPEŁNIENIA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKU ZAJŚCIA OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH W ART. 17 RODO, PRAWO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W ART. 18 RODO, PRAWO DO PRZENOSZENIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NA PODSTAWIE UMOWY LUB ZGODY, PRAWO SPRZECIWU ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
 2. PRZYSŁUGUJE PANU/PANI PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH W CELACH WYNIKAJĄCYCH Z NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW.
 3. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELU W JAKIM DANE TE SĄ PRZETWARZANE. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM.
 4. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH NIE BĘDZIE DOCHODZIĆ DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM DO PROFILOWANIA.
 5. NIE PRZEKAZUJEMY PANI/PANA DANYCH POZA TEREN UE/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.


ADMINISTRATOR PERSONENBEZOGENER DATEN

DER ADMINISTRATOR FÜR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN IST DIE RP TRADEGROUP SP Z.O.O MIT SITZ IN KRAKAU 30-554, IN DER UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5, EINGETRAGEN IM UNTERNEHMENSREGISTER DES NATIONALGERICHTSREGISTERS UNTER DER NUMMER KRS: 000079336, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. SIE KÖNNEN UNS WIE FOLGT KONTAKTIEREN:

 • SCHRIFTLICH UNTER DER ADRESSE: KRAKAU 30-554, UL. ZAMKNIĘTA 10/1.5 (MIT DEM VERMERK „DSGVO“),
 • PER E-MAIL: [email protected],
 • TELEFONISCH: +48 513 446 487,

DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VON „VERTRETERN“ (EINSCHLIESSLICH MITARBEITERN, PERSONEN, DIE EINE ENTITÄT/PERSON VERTRETEN, EINSCHLIESSLICH BEVOLLMÄCHTIGTEN, KONTAKTPERSONEN ODER INFORMATIONSZWECKE ODER ZUR DURCHFÜHRUNG BESTIMMTER AUFGABEN) DER FOLGENDEN ENTITÄTEN:

LIEFERANTEN ODER POTENZIELLE LIEFERANTEN DES UNTERNEHMENS,

ORGANISATORISCHE EINHEITEN, JURISTISCHE/PHYSISCHE PERSONEN ODER ANDERE ARTEN VON ZUSAMMENARBEITENDEN ENTITÄTEN MIT DEM UNTERNEHMEN AUF EINER GRUNDLAGE ANDERER ALS DES VERTRAGES,

ENTITÄTEN AUS DEM GESCHÄFTSUMFELD DES UNTERNEHMENS,

ANDERE ARTEN VON ENTITÄTEN, DIE DAS UNTERNEHMEN IN JEGLICHER ANGELEGENHEIT KONTAKTIEREN,

PERSONENBEZOGENE DATEN VON PERSONEN, DIE IN IHRER EIGENEN ANGELEGENHEIT KORRESPONDENTEN SIND, ANDEREN ALS AKTUELLE ODER POTENZIELLE GESCHÄFTSPARTNER.

WENN SIE EIN „VERTRETER“ ODER EINE PERSON SIND, AUF DIE SICH DIESER ABSCHNITT II BEZIEHT, VERARBEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUF DER GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. C) DSGVO ZUR ERFÜLLUNG UNSERER RECHTLICHEN VERPFLICHTUNGEN ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. F) DSGVO, D.H. ZU ZWECKEN, DIE AUS UNSEREN BERECHTIGTEN INTERESSEN HERVORGEHEN, DIE DARIN BESTEHEN, EINE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSZUFÜHREN, UND ZWAR UNTER ANDEREM ZU FOLGENDEN ZWECKEN, ABHÄNGIG VON DEN UMSTÄNDEN DES JEWEILIGEN FALLS:

KOMMUNIKATION UND KORRESPONDENZMANAGEMENT,

HERSTELLUNG, AUFRECHTERHALTUNG ODER ERNEUERUNG VON KONTAKTEN IN BEZUG AUF DEN GEGENSTAND DER UNTERNEHMENSTÄTIGKEIT,

ANGEBOTSPRÄSENTATION, PRÜFUNG DES ERHALTENEN ANGEBOTS ODER ANDERE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT,

ABSCHLUSS EINES VERTRAGS UND VORBEREITUNG DEREN ABSCHLUSS, WIE VERHANDLUNGEN, DOKUMENTENAUSTAUSCH,

MIT DER AUSFÜHRUNG DES MIT DEM LIEFERANTEN GESCHLOSSENEN VERTRAGS VERBUNDENE TÄTIGKEITEN,

DOKUMENTENVERKEHR,

AUSFÜHRUNG DER ERFORDERLICHEN TÄTIGKEITEN VOR DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN, EINSCHLIESSLICH DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG,

FESTSTELLUNG ODER DURCHSETZUNG VON EVENTUELLEN ANSPRÜCHEN ODER VERTEIDIGUNG GEGEN SOLCHE ANSPRÜCHE.

WENN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT DIREKT VON IHNEN ERHALTEN HABEN, STAMMEN DIESE VON DER ENTITÄT, DIE SIE VERTRETEN ODER MIT DEREN VERTRAGSPARTEI SIE SIND, ODER AUS ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN REGISTER/DATENBANKEN, EINSCHLIESSLICH DES NATIONALGERICHTSREGISTERS, DES ZENTRALEN REGISTERS UND DER INFORMATIONEN ZUR WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT, DES ÖFFENTLICHEN INFORMATIONSBULLETINS ODER VON WEBSITES.

WENN WIR DATEN AUF EINER ANDEREN GRUNDLAGE ALS DIREKT VON IHNEN ERHALTEN, KÖNNEN WIR FOLGENDE KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN VERARBEITEN: GRUNDDATEN, EINSCHLIESSLICH NAME UND NACHNAME, VON ÖFFENTLICHEN BEHÖRDEN VERGEBENE IDENTIFIKATIONSDATEN, ELEKTRONISCHE IDENTIFIKATIONSDATEN UND STANDORTDATEN, ADRESSDATEN, KONTAKTDATEN (E-MAIL-ADRESSE, TELEFONNUMMER), DATEN ZUM BESCHÄFTIGUNGSORT UND ZUR TÄTIGKEIT ODER FUNKTION, BERUFLICHE QUALIFIKATIONEN, ODER ANDERE DATEN, DIE UNS IN ZUSAMMENHANG MIT DER ZUSAMMENARBEIT ODER DEM KONTAKT MIT IHNEN ÜBERMITTELT WURDEN.

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE AUF GRUNDLAGE UNSERER BERECHTIGTEN INTERESSEN VERARBEITET WERDEN, WERDEN WIR BIS ZUM ENDE IHRER GÜLTIGKEIT