Oplysningspligt

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), i det følgende benævnt “RODO”.

Administratoren af dine personoplysninger er RP TradeGroup Sp z.o.o.o., med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1, registreret i det nationale domstolsregisters register over iværksættere under KRS-nummer: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. Du kan kontakte os på følgende måde:

– med posten til adressen: Krakow 30-554, ul. Zamknięta 10/1 (mærket “RODO”),

– via e-mail: office@babylonplast.com,

– pr. telefon: +48 513 446 487,

Den dataansvarlige er ansvarlig for sikkerheden i forbindelse med de personlige oplysninger og for at behandle dem i overensstemmelse med loven.

Vi vil bruge dine personlige oplysninger til følgende formål:
1. indgåelse og opfyldelse af kontrakten, herunder sikring af tjenesteydelsernes korrekte kvalitet (retsgrundlag – artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen) – “opfyldelse af kontrakten”,
2. opfyldelse af retlige forpligtelser, der påhviler RP TradeGroup Sp z.o.o.o, med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1, f.eks. udstedelse og opbevaring af fakturaer eller besvarelse af klager (retsgrundlag – artikel 6, stk. 1, litra c), i RODO) – “retlig forpligtelse”,
3. påberåbelse af kontraktmæssige krav (retsgrundlag – artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO) – “legitim interesse”,
4. markedsføring af dine egne tjenester i løbet af kontrakten (retsgrundlag – artikel 6, stk. 1, litra f), i RODO) – “berettiget interesse”, når du har givet dit samtykke til brugen af dine data til dette formål (retsgrundlag – artikel 6, stk. 1, litra a), i RODO) – “samtykke”.

Vi bruger oplysningerne i det tidsrum, der er nødvendigt for de formål, der er beskrevet ovenfor. Afhængigt af retsgrundlaget vil dette være henholdsvis:

– kontraktens varighed,
– varigheden af juridiske forpligtelser og det tidsrum, hvor vi ifølge loven er forpligtet til at opbevare oplysningerne, f.eks. skattelovgivning,
– det tidspunkt, efter hvilket krav i henhold til kontrakten forældes,
– tid, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Du kan ansøge vores virksomhed om:

– adgang til personoplysninger (oplysninger om de behandlede personoplysninger og en kopi af oplysningerne),
– berigtigelse af oplysninger, når de er unøjagtige,
– dataportabilitet i de tilfælde, der er specificeret i RODO,

– sletning eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Uanset ovennævnte rettigheder kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, hvis retsgrundlaget for brugen af dine data er en legitim interesse. Når en anmodning herom er blevet accepteret, er vi forpligtet til at ophøre med at behandle dine data til dette formål.

Du har også ret til at indgive en klage til præsidenten for Databeskyttelsesmyndigheden (PUODO), hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger er i strid med loven.

Det samtykke, der er givet til behandling af personoplysninger til markedsføringsformål, kan til enhver tid trækkes tilbage.

Med forbehold af alle datasikkerhedsgarantier kan vi videregive dine data – ud over de personer, der er autoriseret af den dataansvarlige – til andre enheder, herunder: enheder, der behandler dem på vores vegne, f.eks. tekniske tjenesteudbydere og enheder, der leverer konsulenttjenester til os; andre dataansvarlige, f.eks. kurerer.

Dine data vil ikke blive overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.