RODO

Denne klausul dækker oplysninger om RP TradeGroup Sp z.o.o.o’s behandling af personoplysninger, der foretages af RP TradeGroup Sp z.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, registreret i det nationale register over iværksættere under KRS: 0000793365, NIP: 5213870495, REGON: 383797059, på en helt eller delvist automatiseret måde og på en anden måde end automatiseret, af personoplysninger, der udgør eller er bestemt til at udgøre en del af et datasæt, som krævet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016. om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), i det følgende benævnt “RODO”. Klausulen er rettet til fysiske personer, der er entreprenører eller potentielle entreprenører for iværksætteren, repræsentanter, ansatte eller kontaktpersoner for visse enheder eller andre typer interessenter og korrespondenter for iværksætteren.

 1. Dataansvarlig for personoplysninger

Administratoren af dine personoplysninger er RP TradeGroup Sp z.o.o.o. med hjemsted i Kraków 30-554, ul. Zamknięta 10/1.5, registreret i det nationale domstolsregisters register over iværksættere under KRS-nummer: 000079336, NIP: 5213870495, REGON: 383797059. Du kan kontakte os på følgende måde:

– med posten til følgende adresse: Krakow 30-554, ul Zamknięta 10/1.5 (mærket “RODO”),

– via e-mail: office@babylonplast.com ,

– pr. telefon: +48 513 446 487,

 1. Behandling af personoplysninger om “repræsentanter” (bl.a. ansatte, personer, der repræsenterer en enhed/person, herunder fuldmægtige, personer, der er udpeget til at kontakte eller give oplysninger eller udføre specifikke opgaver) for følgende enheder:
 • iværksætterens modparter eller potentielle modparter,
 • organisatoriske enheder, juridiske/fysiske personer eller andre typer enheder, der samarbejder med iværksætteren på et andet grundlag end en kontrakt,
 • enheder fra iværksætterens forretningsmiljø,
 • andre enheder, der kontakter iværksætteren i forbindelse med ethvert spørgsmål,
 • personoplysninger om personer, der er korrespondenter i deres egne anliggender, bortset fra faktiske eller potentielle kontrahenter.
 1. Hvis du er en “repræsentant” eller en person, der er nævnt i dette punkt II ovenfor, behandler vi dine personoplysninger i henhold til art. 6 stk. 1(c) RODO, for at overholde retlige forpligtelser eller på grundlag af art. 6 stk. 1(f) RODO, dvs. til formål, der udspringer af vores legitime interesser i forbindelse med udførelsen af vores forretningsaktiviteter, og dette omfatter, afhængigt af omstændighederne i det enkelte tilfælde, bl.a. med henblik på at:
 • kommunikation og posthåndtering,
 • etablere eller vedligeholde kontakter vedrørende iværksætterens virksomhed,
 • at fremsætte et tilbud eller behandle et modtaget tilbud eller på anden måde etablere et forhold,
 • at indgå en kontrakt og udføre aktiviteter forud for dens indgåelse, såsom: forhandlinger, udveksling af dokumenter,
 • i forbindelse med gennemførelsen af den aftale, der er indgået med modparten,
 • omdeling af dokumenter,
 • at udføre de nødvendige handlinger over for de kompetente myndigheder, herunder den offentlige forvaltning,
 • at fastslå eller gøre potentielle krav gældende eller forsvare sig mod sådanne krav.
 1. Hvis vi ikke har fået personoplysninger direkte fra dig, kommer de fra den enhed, som du handler for, eller en part i den kontrakt, der er indgået med iværksætteren, eller fra offentligt tilgængelige registre/databaser, herunder det nationale domstolsregister, det centrale register og oplysninger om økonomisk aktivitet, den offentlige informationsavis eller websteder.

Hvis vi får oplysningerne på anden måde end direkte fra dig, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger: grundlæggende identifikationsoplysninger, herunder dit navn, identifikationsoplysninger fra offentlige myndigheder, elektroniske identifikations- og lokaliseringsoplysninger, adresseoplysninger, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer), oplysninger om dit ansættelsessted og din stilling eller funktion, dine erhvervsmæssige kvalifikationer eller andre oplysninger, som du har givet til Entreprenøren i forbindelse med samarbejde eller kontakt.

 1. Vi opbevarer personoplysninger, der behandles på grundlag af iværksætterens legitime interesse, indtil denne interesse ophører med at eksistere, og især i det tidsrum, der er nødvendigt for at beskytte oplysningerne i tilfælde af et juridisk behov for at bevise de faktiske omstændigheder eller indtil udløbet af forældelsesfristen for potentielle krav.
 2. Modtagerne af oplysningerne kan være:
 • personer, som vi har bemyndiget til at behandle data i forbindelse med udførelsen af deres opgaver,
 • andre enheder, hvis dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser, herunder korrekt udførelse af tjenesten eller udøvelse af vores rettigheder,
 • leverandører af post- og kurertjenester, banker, forsikringsselskaber, skatterådgivere, advokatfirmaer,
 • enheder, som vi har outsourcet behandlingstjenester for personoplysninger til,
 • domstole og offentlige myndigheder, som Entreprenøren er forpligtet til eller bemyndiget til at stille dine oplysninger til rådighed for.
 1. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse og supplering af dine personoplysninger, ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i de tilfælde, der er angivet i artikel 17 i RODO, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, der er angivet i artikel 18 i RODO, ret til at overføre dine personoplysninger, som vi behandler med automatiserede midler på grundlag af en kontrakt eller et samtykke, ret til at gøre indsigelse og ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger, dvs. formanden for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger.
 2. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til formål, der skyldes vores legitime interesser.
 3. Det er frivilligt at give oplysninger, men det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne behandles til. I nogle tilfælde er det et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav, at der skal stilles personoplysninger til rådighed.
 4. Der vil ikke blive foretaget nogen automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.
 5. Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU/Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde.

III. Behandling af personoplysninger om fysiske personer, der er kontrahenter eller potentielle kontrahenter

 1. Hvis du er vores kontrahent eller potentielle kontrahent, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i RODO med henblik på at indgå en kontrakt og udføre aktiviteter forud for kontraktindgåelse, såsom forhandlinger, udveksling af dokumenter eller med henblik på opfyldelse af kontrakten, eller på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c), i RODO med henblik på at overholde juridiske forpligtelser, herunder skatteforpligtelser. (c) RODO for at overholde juridiske forpligtelser, herunder skatteforpligtelser, eller artikel 6, stk. 1, litra f) RODO med henblik på vores legitime interesser i forbindelse med driften af vores virksomhed og udøvelsen af vores virksomhed, og navnlig, afhængigt af sagens omstændigheder, til:
 • kommunikation og efterbehandling,
 • etablere eller vedligeholde kontakter vedrørende iværksætterens virksomhed,
 • at fremsætte et tilbud eller behandle et modtaget tilbud eller på anden måde etablere et forhold,
 • at indgå en kontrakt og udføre aktiviteter forud for dens indgåelse, såsom: forhandlinger, udveksling af dokumenter,
 • i forbindelse med gennemførelsen af den aftale, der er indgået med modparten,
 • omdeling af dokumenter,
 • at udføre de nødvendige handlinger over for de kompetente myndigheder, herunder den offentlige forvaltning,
 • at fastslå eller gøre potentielle krav gældende eller forsvare sig mod sådanne krav.
 1. Hvis vi ikke har fået dine oplysninger direkte fra dig, stammer oplysningerne fra offentligt tilgængelige registre/databaser, herunder det nationale domstolsregister, det centrale register og oplysninger om økonomisk aktivitet, den offentlige informationsavis eller websteder. Hvis vi får oplysningerne på anden måde end direkte fra dig, kan vi behandle følgende kategorier af dine personoplysninger: grundlæggende identifikationsoplysninger, herunder fornavn og efternavn, identifikationsoplysninger, der er tildelt af offentlige myndigheder, finansielle identifikationsoplysninger, elektroniske identifikations- og lokaliseringsoplysninger, adresseoplysninger, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer), oplysninger om dine faglige rettigheder eller andre oplysninger, som vi har fået i forbindelse med samarbejde eller kontakt.
 2. Vi opbevarer dine oplysninger, der er indhentet med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt indtil udløbet af forældelsesfristen for eventuelle krav, der følger heraf, oplysninger, der behandles af hensyn til vores legitime interesse, indtil den ophører, navnlig i det tidsrum, der er nødvendigt for at sikre oplysninger i tilfælde af et juridisk behov for at bevise fakta eller indtil forældelsesfristen for eventuelle krav, og oplysninger, der behandles med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse, i det tidsrum, der følger af loven.
 3. Modtagerne af oplysningerne kan være:
 • personer, som vi har bemyndiget til at behandle data i forbindelse med udførelsen af deres opgaver,
 • andre enheder, hvis dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige eller juridiske forpligtelser, herunder korrekt udførelse af tjenesten eller udøvelse af vores rettigheder,
 • enheder, der bl.a. leverer post- og kurertjenester, banker, forsikringsselskaber, skatterådgivere og advokatfirmaer,
 • enheder, som vi har outsourcet behandlingstjenester for personoplysninger til,
 • domstole og offentlige myndigheder, som Entreprenøren er forpligtet til eller bemyndiget til at stille dine oplysninger til rådighed for.
 1. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse eller supplering af dine personoplysninger, ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i de tilfælde, der er angivet i artikel 17 i RODO, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i de tilfælde, der er angivet i artikel 18 i RODO, ret til overførsel af dine personoplysninger, som vi behandler med automatiserede midler på grundlag af en kontrakt eller et samtykke, ret til at gøre indsigelse og ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger, dvs. formanden for Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger.
 2. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til formål, der skyldes vores legitime interesser.
 3. Det er frivilligt at give oplysninger, men det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne behandles til. I nogle tilfælde er det et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav, at der skal stilles personoplysninger til rådighed.
 4. Der vil ikke blive foretaget nogen automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.
 5. Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU/Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde.